Ga naar hoofdinhoud

Gedragscode Yorkshire Terrier Vriendenclub 

De Yorkshire Terrier Vriendenclub is een vriendenclub. We streven ernaar dat de leden op een vriendschappelijke manier met elkaar om gaan en iedereen zich binnen onze club op zijn gemak voelt. Zijn betrokkenheid, in welke vorm dan ook, bij onze rassen op een plezierige en veilige manier kan beleven.  

De code is bedoeld voor leden, gezinsleden, vrijwilligers en bestuursleden die betrokken zijn bij de vereniging. Daar waar hieronder gesproken wordt over ‘Leden’ of ‘Lid’ worden leden, gezinsleden, vrijwilligers en bestuursleden van de vereniging bedoeld.

1. Omgangsnormen binnen de vereniging

1.1 Leden van de Yorkshire Terrier Vriendenclub hebben respect voor elkaar. Tegenover derden, aspirant-kopers en kopers laten zij zich niet negatief en denigrerend uit over de vereniging, leden en collega-fokkers. 

1.2 Leden houden zich aan de doelstellingen van de vereniging: Het in stand houden en verbeteren van de bij de vereniging aangesloten rassen. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. De fokkers en liefhebbers van de bij de vereniging aangesloten rassen tot elkaar brengen en voorlichting geven. 

1.3 Op shows en andere kynologische evenementen gedragen we ons als waardig Lid van onze verenging jegens andere deelnemers, bezoekers en functionarissen van het evenement. 

1.4 Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd. 

 

2. Naleven regelgeving

2.1 Fokkers/leden houden zich aan de statuten, huishoudelijke reglementen en regels van de vereniging en de Raad van Beheer.

2.2 Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet worden, melden we dit bij het bestuur. 

2.3 Het bestuur en daarvan afgeleide commissies communiceren duidelijk en dragen zorg dat ieder Lid toegang heeft tot informatie en actuele spelregels die voor dat lid van belang is of kan zijn. 

2.4 Fokkers/leden behoren zich te houden aan de wettelijke regels die gesteld zijn ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de honden. 

2.5 Fokkers gebruiken een wettelijke up to date koopovereenkomst bij het verkopen van honden of pups en een plaatsingsovereenkomst bij het plaatsen van honden of pups.

 

3. Fokken en showen

3.1 Een gezonde concurrentie tussen fokkers is van belang om het ras te behouden en te verbeteren. Het beschadigen van de reputatie van andere fokkers op basis van onbewezen beweringen wordt niet getolereerd. 

3.2 Een gezonde concurrentie tijdens evenementen is een natuurlijk gegeven. Het beschadigen van de reputatie van andere deelnemers op basis van onbewezen beweringen wordt niet getolereerd. 

3.3 Verspreiden van kennis van feiten en gebeurtenissen binnen de vereniging, waarvan redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de verspreiding daarvan de vereniging of haar leden schaadt of kan schaden is niet toegestaan. 

3.4 Wanneer een lid kennis draagt van zaken of feiten waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat wetenschap daarover bij het bestuur in het belang van de vereniging is, wordt dit lid geacht deze kennis te delen met het bestuur. 

3.5 Fokker/Leden behoren hun medewerking te verlenen aan het systeem van nest- en gegevensregistratie. Zij dienen bereid te zijn de vereniging informatie te verschaffen over hun te fokken en gefokte nesten. 

3.6 In het belang van het ras zullen fokkers elkaar zoveel mogelijk helpen en van relevante informatie en kennis voorzien. 

3.7 In het kader van het in stand houden en verbeteren van het ras behoren fokkers/leden hun medewerking te verlenen aan het vastleggen van relevante data.  Zij dienen bereid te zijn informatie te verschaffen over hun honden, te fokken en gefokte nesten.  

3.8 Fokkers/leden van nationaal erkende rassen zullen hun input geven voor periodieke rapportages die nodig zijn om de stand van zaken binnen het ras vast te stellen en dienen als input voor fokbeleid. 

3.9 Fokkers/leden zullen alle informatie welke van belang is voor het ras en waarvan de rasvereniging mogelijk niet op de hoogte is, melden bij het bestuur of een door het dagelijks bestuur ingestelde commissie.