Ga naar hoofdinhoud

 Uitgangspunten en  toelichting bij het VerenigingsFokReglement  (VFR) 

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid
Verenigingsfokreglement
naam van de rasvereniging: Yorkshire Terrier Vriendenclub Nederland
voor het ras: Amerikaanse Haarloze Terrier

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)
• De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
• De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis
Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.
• Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
• Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
• Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement
opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
• De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
• De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
• Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

 

 1. ALGEMEEN 

1.1. Dit reglement voor de Yorkshire Terrier Vriendenclub Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Amerikaanse Haarloze Terriër zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op (datum). Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

 1. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Amerikaanse Haarloze Terriers, woonachtig in Nederland. 
 1. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft. 
 1. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 
 1. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 
 1. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement. 

 

 1. FOKREGELS  

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.  

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. 

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)  

2.2. Herhaalcombinaties:  

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan. 

2.3. Minimum leeftijd reu:  

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn. 

 1. Aantal dekkingen:  

De reu mag een onbeperkt aantal dekkingen per kalenderjaar verrichten met een onbeperkt aantal dekkingen gedurende zijn leven. 

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. 

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. 

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’. 

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, of nationaal erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.  

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. 

 

 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. 

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.  

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren. 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. 

 

 1. GEZONDHEIDSREGELS 

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek. 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen is het verplicht dat de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op: 

 • Patella Luxatie (PL) 

 Het is wenselijk dat de ouderdieren voor de dekking onderzocht worden op 

 • ECVO oog onderzoek (geldig voor 1 jaar) 
 • Primaire Lens Luxatie (PLL) 
 • Progessieve Retina Atrofie (PRA) 
 • Degenerative Myelopathy (DM) 

 4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt. 

 • Patella onderzoek: Met PL-2 en hoger mag niet gefokt worden. De score PL-1 moet worden gepaard met PL-0 
 • Epilepsie 
 • PLL,PRA en DM, een van beide ouderdieren moet genetisch vrij zijn 
 • Aangeboren doofheid 
 • Aangeboren blindheid 

 4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.   

 • Albinisme 
 • Merle 

 

 1. GEDRAGSREGELS 
 1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. 
 1. WERKGESCHIKTHEID  

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing 

 

 1. EXTERIEURREGELS 

 7.1. Deelname aan exposities is niet verplicht.  

 7.2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.  

  

 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 
 1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder. 
 1. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
   
 1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt. 

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.  

 

 1. INWERKINGTREDING 

 Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. 

  

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Yorkshire Terrier Vriendenclub Nederland 

  

op _____12/03/ 2021__ 

 

De voorzitter, De Secretaris 

Arthur Arnoldus, Jacqueline de Haan-Voois